fien

Kansalliskirjaston mainetutkimus tuotti arvokasta tietoa toiminnan kehittämiseen

Kansalliskirjasto laati keväällä 2020 uuden strategian ja tähän liittyen haluttiin selvittää, missä määrin Kansalliskirjaston nykyinen maine tukee strategisia tavoitteita.

Tutkimuksen viitekehyksenä oli maine eli sidosryhmien organisaatiosta tekemä arvio, joka perustuu mielikuviin ja kokemuksiin. Lähtökohtana oli, että maineenhallinnan keskeinen tehtävä on sidosryhmäsuhteiden vaaliminen, koska organisaation ja sen sidosryhmien vuorovaikutuksessa on perimmältään kyse ihmisten muodostamien vuorovaikutussuhteiden verkostoista, jota ilman organisaatiota ei olisi olemassa.

Manifeston suunnitteleman ja toteuttaman mainetutkimuksen osa-alueina olivat mm. vastaajien mielikuvat Kansalliskirjastosta, arviot päivitetyn strategian pohjalta laadituista väittämistä, arviot tehtävien toteutumisesta, palvelujen tunnettuus ja vastaajien tyytyväisyys yhteistyöhön Kansalliskirjaston kanssa.

Tutkimusaineisto kerättiin www-pohjaisena lomaketutkimuksena sekä haastattelujen avulla. Lomaketutkimus lähetettiin sähköpostitse Kansalliskirjaston sidosryhmille. Lisäksi sitä jaettiin Kansalliskirjaston sosiaalisen median kanavien kautta.

Tutkimus tuotti arvokasta tietoa Kansalliskirjaston maineen, viestinnän ja sidosryhmävuorovaikutuksen kehittämiseksi ja tuloksia on hyödynnetty monin tavoin.

”Yhteistyö Manifeston kanssa oli sujuvaa ja miellyttävää, ja pysyimme hyvin sovitussa aikataulussa”, sanoo Kansalliskirjaston viestintäpäällikkö Katri Nissilä.

Kuvat: Kansalliskirjasto

Lisätietoja:

Mikko Koistinen

Partneri

+358 40 565 5564